Kalendář

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Roční Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ - doporučený svátek
středa 29 červen 2022, 18:00

   Sv. Petr, apoštol (+ 67), původně zvaný Šimon, syn Janův (Jonášův) z Galilejské Betsaidy, bratr Ondřejův, ženatý, rybář, který měl dům v Kafarnau. S Ježíšem se poznal zásluhou bratra Ondřeje, přitom obdržel nové jméno Kefas = skála = Petr a vytvořil se mezi ním a Mistrem hlubší vztah. Přední z apoštolů, vyznamenáván, chtěl Mistra bránit, ale také ho zapřel, obdržel moc nejvyššího pastýře. Po vstoupení Pána na nebe řídil apoštoly i věřící, byl bičován, vězněn, podivuhodně zachráněn, odešel do Antiochie a později do Říma, kde byl v době pronásledování za Nerona ukřižován hlavou dolů. Pohřben ve Vatikánu. Zachovaly se dva jeho listy.

1 Petr 1.13: Mějte ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svou naději upněte k onomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.

1 Petr 2.1: Nechte proto všeho, co je špatné, kdejaké neupřímnosti, přetvářky, závisti a všeho pomlouvání.

1 Petr 2.12: Veďte mezi pohany vzorný život. Oni sice o vás mluví jako o špatných lidech, ale když budou pozorovat, že konáte dobro, budou pak velebit Boha v den navštívení.

1 Petr 2.8: A konečně: buďte jednomyslní, plní zájmu o druhé, milovníci bratří, milosrdní a pokorní. Neoplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobro.

1 Petr 5.14: Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v Kristu.

   Sv. Pavel (+ 67), apoštol, měl ještě jméno Šavel (Saul = Vytoužený), horlivý farizej z Tarsu v Kilikii, vyučený stanař a vzdělaný ve škole Gamalielově v Jeruzalémě. Byl svědkem smrti jáhna Štěpána, schvaloval ji a zatýkal křesťany nejen v Jeruzalémě, i v syrských městech. U Damašku se ale obrátil a horlivě působil na apoštolských cestách. Od židů pronásledován, vězněn, propuštěn, znovu na cestách snad i do Španělska, Malé Asie, Řecka, r. 66 v Římě a tam při Ostijské cestě sťat. Nebyl úplně zdráv a nepříliš silný a vytrpěl tolik útrap (2 Kor 11,24). Lopotil se, do žaláře se dostal častěji, týrání zakusil nad veškerou míru, v nebezpečí života se octl častokrát. Pětkrát mu židé vysázeli čtyřicet ran bez jedné, třikrát byl bit pruty, jednou kamením, třikrát s lodí ztroskotal, den a noc se zmítal na širém moři (trpěl hladem a zimou (2 Kor 12.10). S radostí přijímal slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti – a snášel to pro Krista. Ze zachovalých čtrnácti listu připisovaných Pavlovi je list Židům slohově odlišný: obecné mínění zní: Myšlenky jsou Pavlovy, ale napsal je někdo jiný (snad Barnabáš nebo Apollos).

Převzato z knihy: Dnes ke mně mluví  Cyril Ludvík Petrů:  ( MCM Olomouc 1994)

 

Místo Klášterní kostel Žatec